Tarybos, komisijos, grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Raimonda Palavinskienė Komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Redita Pranskūnienė narė, logopedė
3. Jūratė Blažienė narė, logopedė, spec. pedagogė
4. Audronė Galinienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė
5. Gražina Savickienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Jūratė Mikalkėnienė sekretorė (sekretorius nėra VG komisijos narys).

 

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Jolita Žaliauskienė Komisijos pirmininkė, direktorė
2. Raimonda Palavinskienė sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Audronė Galinienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė
4. Lopšelio-darželio tėvų atstovas
5. Rokiškio savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus deleguotas atstovas.

 

ĮSTAIGOS TURTUI PRIPAŽINTI NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR TAM TURTUI NURAŠYTI, BEI LIKVIDUOTI KOMISIJA – teikia pasiūlymus dėl nurodyto turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu naudoti ir tolesnio jų panaudojimo būdų (gavus atitinkamus raštiškus nutarimus, sutikimus arba pritarimus), nurašo, likviduoja turtą, kurio negalima panaudoti ar disponuoti pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 1 dalį.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Vilija Kondratienė Komisijos pirmininkė, ūkvedė
2. Raimonda Palavinskienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Laima Tarvidavičienė narė, maitinimo paslaugų administratorė, sandėlininkė
4. Aldona Vainauskienė narė, auklėtojos padėjėja, siuvėja
5. Jūratė Mikalkėnienė narė, sekretorė

 

 

DARBUOTOJŲ ATSTOVAI,  PROFESINĖS DARBUOTOJŲ SĄJUNGOS KOMITETAS. Profesinei darbuotojų  sąjungai priklauso 2/3 darbuotojų, Darbo taryba nerenkama.

 

Pirmininkė  – Genė Medelskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Pirmininkės pavaduotoja – Vida Varnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narė – Aldona Vainauskienė, auklėtojos padėjėja, siuvėja.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – Vilija Kondratienė, Ūkvedė