Tarybos, komisijos, grupės

ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

NUOLAT VEIKIANČIOS IR VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIOS

TARYBOS, KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, mokytojų, nepedagoginį personalą, administraciją, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Pirmininkė – Inga Vagonė, Tėvų atstovas

Sekretorė – Jūratė Mikalkėnienė, Nepedagoginio personalo atstovas

Nariai:

Mokytojų atstovai – Raimonda Palavinskienė, Genė Medelskienė, Ramutė Putrienė

Nepedagoginio personalo atstovai – Auduronė Speičienė, Vilija Kondratienė

Tėvų atstovai – Aušra Kriovė, Dovilė Paknė

Vietos bendruomenės atstovas – Tomas Baltrukėnas

MOKYTOJŲ TARYBA yra lopšelio-darželio savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybos pirmininkė – Jolita Žaliauskienė, direktorė

Sekretorė – Ramutė Putrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos mokytojas, meninio ugdymo mokytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Ji organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja pedagogų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Metodinės tarybos pirmininkė – Dalia Staskonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Sekretorė – Ramutė Putrienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė – Raimonda Palavinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: logopedė, specialioji pedagogė Redita Pranskūnienė, logopedė Liudmila Pečiūrienė, socialinė pedagogė Audronė Galinienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gražina Savickienė

Sekretorė – Jūratė Mikalkėnienė (sekretorė). Sekretorius nėra VG komisijos narys.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Jolita Žaliauskienė (direktorė) –  Komisijos pirmininkė

Raimonda Palavinskienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui) – sekretorė

Audronė Galinienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė) – narė

 

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA – kasmet atlieka metinę inventorizaciją. Atliekant metinę ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto inventorizaciją, nustato, ar yra požymių, kad ilgalaikis turtas gali būti nuvertėjęs. Inventorizacijos rezultatus įformina  inventorizavimo aprašais pagal turto buvimo vietas, materialiai atsakingus asmenis, balansines sąskaitas, ir išsinuomotą, priimtą saugoti, panaudai gautą turtą – pagal nuomos, paslaugos ar panaudos davėjus.

Pirmininkė – Vilija Kondratienė, ūkvedė
Nariai: Laima Tarvidavičienė, dietistė, Raimonda Palavinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Aldona Vainauskienė, auklėtojos padėjėja, siuvėja.

 

DARBUOTOJŲ ATSTOVAI,  PROFESINĖS DARBUOTOJŲ SĄJUNGOS KOMITETAS. Profesinei darbuotojų  sąjungai priklauso 2/3 darbuotojų, Darbo taryba nerenkama.

 

Pirmininkė  – Genė Medelskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Pirmininkės pavaduotoja – Vida Varnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Narė – Aldona Vainauskienė, auklėtojos padėjėja, siuvėja.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – Vilija Kondratienė, Ūkvedė

ATSAKINGAS ASMUO UŽ ĮSTAIGOS INTERNETINĘ SVETAINĘ – Šarūnas Trečiokas, kompiuterių technikas.