Tarybos, komisijos, grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Kristina Gasiūnienė Komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Audronė Galinienė Komisijos pirmininko pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė
3. Redita Pranskūnienė narė, logopedė
  Laima Garuolienė narė, logopedė, spec. pedagogė
5. Vida Varnienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Jūratė Mikalkėnienė sekretorė (sekretorius nėra VG komisijos narys).

 

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1.   Komisijos pirmininkė, direktorė
2. Kristina Gasiūnienė sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Audronė Galinienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė
4. Lopšelio-darželio tėvų atstovas
5. Rokiškio savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus deleguotas atstovas.

 

ĮSTAIGOS TURTUI PRIPAŽINTI NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR TAM TURTUI NURAŠYTI, BEI LIKVIDUOTI KOMISIJA – teikia pasiūlymus dėl nurodyto turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu naudoti ir tolesnio jų panaudojimo būdų (gavus atitinkamus raštiškus nutarimus, sutikimus arba pritarimus), nurašo, likviduoja turtą, kurio negalima panaudoti ar disponuoti pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 1 dalį.

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Vilija Kondratienė Komisijos pirmininkė, ūkvedė
2. Kristina Gasiūnienė narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Virginija Kulienė narė, maitinimo paslaugų ir higienos praktikos organizatorė, sandėlininkė
4. Aldona Vainauskienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
5. Jūratė Mikalkėnienė narė, raštvedė

 
 
DARBUOTOJŲ ATSTOVAI,  PROFESINĖS DARBUOTOJŲ SĄJUNGOS KOMITETAS. Profesinei darbuotojų  sąjungai priklauso 2/3 darbuotojų, Darbo taryba nerenkama.
 
Pirmininkė  – Genė Medelskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pirmininkės pavaduotoja – Vida Varnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Narė – Aldona Vainauskienė, Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – Vilija Kondratienė, Ūkvedė