Paslaugos

LOGOPEDAS

 • Moko vaikus:

taisyklingai tarti garsus,
girdėti ir skirti garsus,
pažinti raides,
kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais,
pasakoti, sekti pasakas.

 • Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
 • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti.
 • Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.
 • Atlieka pedagoginį vertinimą, nustato jų žinių, gebėjimų, mokėjimų lygi, specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertina pažangą.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, kitais asmeninis, dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais. Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

 • Vykdo socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos programas.
 • Tarpininkauja tarp švietimo įstaigos administracijos, pedagogų ir kitų specialistų, sprendžiant probleminę 
 • Teikia pagalbą šeimai, pataria, padeda, konsultuoja:

jei yra problemų dėl vaiko asmenybės raidos,
auklėjimo klausimais,
esant krizinėms situacijoms.
informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

 • Teikia pagalbą vaikui:

padeda adaptuotis grupėje,
kartu su grupės auklėtojomis ir kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu,
sprendžia problemas, trukdančias vaiko ugdymosi procesui,
dirba individualiai su vaikais turinčiais emocijų bei elgesio sutrikimų, ir ieško veiksmingų pagalbos būdų.

 

JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTAS

 • Organizuoja vaikams, turintiems judesio, padėties sutrikimų, fizinės būklės korekcijos užsiėmimus.
  Stiprina, koreguoja ir lavina vaikų fizines ypatybes bendrų ir individualių užsiėmimų metu.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams organizuoja pėdų plokščiapėdystės
  profilaktikos mankšteles ir kvėpavimo valandėles vaikams, sergantiems įvairiomis
  kvėpavimo takų ligomis.
 • Teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems ortopedinių sutrikimų.
 • Judesio korekcijos mokytojo pagalba pradedama teikti pristačius gydytojo, neurologo,
  ortopedo ar šeimos gydytojo išvadas (pažyma Nr. 044/a arba Nr. 027-1/a);
 • Konsultuoja tėvelius ir auklėtojas vaikų motorikos vystymosi, laikysenos korekcijos
  klausimais.

 

 

MAITINIMO PASLAUGŲ IR HIGIENOS PRAKTIKOS ORGANIZATORIUS

 • Organizuoja ir koordinuoja mitybą lopšelyje-darželyje.
 • Konsultuoja sveikos mitybos organizavimo klausimais.
 • Kontroliuoja mitybą pagal gydančiojo gydytojo paskirtą pritaikytą maitinimą.
 • Vykdo lopšelio-darželio bendruomenės švietimą sveikos mitybos klausimais.
 • Vykdo lopšelio-darželio patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą.
 • Dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose.
 • Kontroliuoja tiekiamų maisto produktų kokybę.

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS (Rokiškio Visuomenės sveikatos biuro darbuotojas)

 • Organizuoja veiklas sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais įstaigoje.
 • Teikia pagalbą įstaigos bendruomenei sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Organizuoja paskaitas problemines diskusijas, rengia žodinius ir stendinius pranešimus, parodas, rekomendacijas, valandėles vaikams sveikatos stiprinimo klausimais.
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir vertinant vaikų sveikatos stiprinimo programas.
 • Teikia informaciją apie problemas, susijusias su vaikų sveikatos saugojimu ir stiprinimu, veiklos planavimu.
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant vaikų nelaimingų atsitikimų prevencines priemones.
 • Užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų ar kitokių atsitikimų atveju bei.
 • Vykdo užkrečiamųjų ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktiką. 

 

MOKYTOJO PADĖJĖJAS

 • Padeda ugdytiniui ar ugdytinių grupei, negalintiems savarankiškai dalyvauti ugdyme:

padeda įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
padeda atlikti su ugdymusi, savitvarka, savitarna ir maitinimusi susijusias veiklas;
paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir teikia pagalbą jas atliekant;
padeda orientuotis ir judėti aplinkoje,  susijusioje su ugdymu(si), lopšelyje-darželyje  ir už jo ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu;
padeda turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes: išlipti ir įlipti į transporto priemonę, judėti po lopšelį-darželį, pasiekti grupę, kitas patalpas.

 • Bendradarbiauja su ugdytinio ar ugdytinių grupe dirbančiais specialistais, aptariant individualaus darbo būdus bei pagalbos teikimo metodus ir juos taikyti.