Paslaugos


Logopedė, specialioji pedagogė Redita Pranskūnienė 
Logopedė Liudmila Pečiūrienė

Moko vaikučius:  
 • taisyklingai tarti garsus,
 • girdėti ir skirti garsus,
 • pažinti raideles,
 • kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais,
 • pasakoti,sekti pasakas.

Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.

Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.

Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti. Lavina  sutrikusias funkcijas , taiko  specialius darbo būdus bei metodus. Dalyvauja  vaiko gerovės komisijos darbe. 


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė Laima Tarvidavičienė

Metodinė, informacinė ,organizacinė veikla sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais įstaigoje

 • Organizuoja mitybą įstaigoje. Diegia sveikos gyvensenos pradmenis. Skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą.
 • Užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų ar kitokių atsitikimų atveju bei.
 • Dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose

Socialinė pedagogė Audronė Galinienė

Vykdo socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos ir reabilitacijos programas.

Tarpininkauja tarp švietimo įstaigos administracijos, pedagogų ir kitų specialistų,   sprendžiant probleminę  situacijas.

Teikia pagalbą šeimai, pataria, padeda, konsultuoja:

 • jei yra problemų dėl vaiko asmenybės raidos,
 • auklėjimo klausimais,
 • esant krizinėms situacijoms.
 • informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

Teikia pagalbą vaikui:

 • padeda adaptuotis grupėje.
 • kartu su grupės auklėtojomis ir kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • sprendžia problemas, trukdančias vaiko ugdymosi procesui.
 • dirba individualiai su vaikais turinčiais emocijų bei elgesio sutrikimų, ir ieško veiksmingų pagalbos būdų.

Judesio korekcijos mokytoja Neringa Mikšėnienė teikia:

 • Korekcinę pagalbą vaikams, turintiems motorikos vystymosi (plokščiapėdystės, šleivapėdystės, raumenų distonijos, ydingos laikysenos ir kt.) sutrikimus;
 • Atlieka pėdų plantografinį tyrimą;
 • Rengia sveikatos profilaktines stiprinimo programas;
 • Veda grupines, pogrupines ir individualias korekcines mankštas;
 • Pagal gydytojų paskirimus atlieka masažą;
 • Supažindina ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus su užsiėmimų, procedūrų atlikimu, trukme;
 • Bendradarbiauja su įstaigos specialistais;
 • Nuolat informuoja apie vaiko pasiekimus tėvus (globėjus), pedagogus.

Pagalba pradedama teikti pristačius gydytojo, neurologo, ortopedo ar šeimos gydytojo išvadas     (pažyma Nr. 044/a arba Nr. 027-1/a);


 
Psichologė Simona Gaižauskienė 
 
 • Teikia konsultacijas ikimokyklinio amžiaus vaikams, jų tėvams(globėjams) pedagogams mūsų įstaigoje pirmadieniais nuo 8 iki 12 val.
 • Rūpimais klausimais galima skambinti telefonu 8 611 55175
 • Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto telefonu 8 458 32202