Tėveliams

Priėmimas į lopšelį-darželį
Atsiskaitymas už paslaugas
Maitinimas
Prašymų formos

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2018 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS. Dokumentą atidaryti spustelėjus ČIA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Dėl keičiamo brandumo mokyklai vertinimo dokumentas. Atidaryti spustelėjus ČIA.
 

VAIKŲ PRIĖMIMAS ROKIŠKIO MIESTO IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO GRUPES

 Vaikai ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes priimami pagal prašymo registracijos datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis, laikantis eiliškumo tvarkos.

Teikiami prioritetai pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis:

 1. vaikui, turinčiam negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių;
 2. vaikui, kurio brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
 3. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų;
 4. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remting šeimų grupei;
 5. vaikui iš šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų, kurie mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programas;
 6. vaikui, kurio vienas iš tėvų yra moksleivis ar studentas ir mokosi nuolatinių studiią skyriuje;
 7. vaikui, kurio vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 8. vaikams, kurių vienam iš tėvų nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis;

Be eilės priimami vaikai, kurie auga socialinės rizikos šeimoje savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus, seniūnijos, kurios teritorijoje gyvena vaikas, teikimu ar Savivaldybės vaiko gerovės komisijos sprendimu, jei jam yra skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Pirmiausia į grupes nukreipiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 23.1. papunktyje. Toliau eilė sudaroma taip: du vaikai, turintys pirmenybę 23.2. — 23.8. papunkčiuose, ir vaikas, neturintis pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas ta pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pirmą dieną atvedę vaiką švietimo įstaigą, direktoriui turi pateikti: nustatytos formos Vaiko sveikatos pažymėjimą, gimimo liudijimą (jo kopiją), pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykusieji iš kitos įstaigos).

Tėvai (globėjai), kurių vaikui nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. yra suteikta vieta konkrečios švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupėje, įstaigą turi atvykti iki rugsėjo 5 d. patvirtinti, kad jų vaikas įstaigą lankys. Neatvykus iki rugsėjo 5 d., vieta toliau neišsaugoma. vietą priimamas kitas vaikas. Kandidato statusas atstatomas tik tėvams (globėjams) pateikus naują prašymą.

Vaikas laikomas neatvykusiu priimtą švietimo įstaigą, jei ją neatvyksta per 5 dienas nuo tėvų (globėjų) prašyme nurodytos lankymo pradžios datos. Registracijos žurnale įrašoma pastaba apie atsisakymą arba neatvykimą.

Informacija tėvams apie vaikus, priimtus Rokiškio miesto švietimo įstaigas skelbiama Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje wvvvv.rokiskis.lt ir Švietimo skyriaus stende nuo liepos 1 d., o apie vaikus, priimtus kaimo vietovėse esančitį švietimo įstaigų grupes, skelbiama tos švietimo įstaigos nustatyta tvarka.

Vaikas laikomas išbrauktu iš grupės sąrašo (ir jo vieta neišsaugoma) švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu:

 1. atsižvelgiant į tėvų (globėjų) prašymą išbraukti iš grupės sąrašo;
 2. kai vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių nelanko ikimokyklinio ugdymo grupės ir neinformuoja švietimo įstaigos direktoriaus;
 3. kai du mėnesius tėvai nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Apie šį sprendimą praėjus mėnesiui informuoti tėvus raštu (išsiunčiant pranešimą paštu ar elektroniniu 1aišku).

Jei yra laisvų vietų, vaikai ikimokyklinio ugdymo grupes einamaisiais mokslo metais gali būti priimami iki gegulės 1 d.