Laisvos darbo vietos

Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“  2018 m. rugsėjo 5 d. skelbia konkursą mokytojo, dirbančio  pagal  ikimokyklinio ugdymo programą pareigoms užimti

Adresas: Laisvės g. 15, Rokiškis LT-42116
Pareigybės lygis:  A2
Pareigybė: mokytojas, dirbantis  pagal  ikimokyklinio ugdymo programą.
Darbo krūvis – 0,5 pareigybės
Darbo sutartis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir ikimokyklinio ugdymo  kvalifikaciją; (vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 2 punktu)
 • atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
 • būti įgijus kompetencijas numatytas mokytojų kompiuterinio raštingumo programų reikalavimuose.
 • būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, iniciatyviu, gebėti dirbti komandoje, pasižymėti nepriekaištinga asmenine ir profesine reputacija.
 • turėti bendravimo įgūdžius su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais.

Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą – planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Darbo pradžia – 2018 m. rugsėjo 25 d.

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu arba laišku individualiai.

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).
 7. pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio 4 dalį (švietimo įstaiga atitinka Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio 1 dalį).

Dokumentai priimami kasdien darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. rugsėjo 5  d.,  pabaiga – 2018 m. rugsėjo 19 d.  Dokumentai pateikiami asmeniškai arba į Rokiškio lopšelį-darželį „Nykštukas“  siunčiant registruotu laišku (Laisvės g. 15, Rokiškis  LT-42116) arba elektroniniu paštu  rokiskio.nykstukas@gmail.com

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje, juos informuojant raštu.

Atranka vyks 2018 m. rugsėjo 21  d. 14.00 val. Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus kabinete.

Informacija teikiama tel.: Tel. (8 458) 51093,   (8 612) 46 589, el. p. rokiskio.nykstukas@gmail.com