Misija ir vizija

MISIJA

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ugdymo(si) poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, užtikrinančias sėkmingą vaiko parengimą ugdymui(si) mokykloje, siekti darnaus bendradarbiavimo su šeima, efektyviai naudoti įstaigas skirtas lėšas.

 VIZIJA

Lopšelis-darželis – aukštos pedagoginės kultūros įstaiga vaikui, šeimai, diegianti naujoves, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius, sudaranti palankias sąlygas ugdytinių teatrinei raiškai, užtikrinti saugią ir sveiką fizinę aplinką ir ugdomąją veiklą.